(1)
Saima Sharif; Dr. Muhammad Zeshan Ashraf; Maliha Khalid. Investing the Aesthetics of Gulāb Bāgh Gateway: A Diminishing Mughal Monument. Al-Qamar 2023, 67-80.