Saima Sharif, Dr. Muhammad Zeshan Ashraf, & Maliha Khalid. (2023). Investing the Aesthetics of Gulāb Bāgh Gateway: A Diminishing Mughal Monument. Al-Qamar, 67-80. https://doi.org/10.53762/alqamar.06.03.e04