SAIMA SHARIF; DR. MUHAMMAD ZESHAN ASHRAF; MALIHA KHALID. Investing the Aesthetics of Gulāb Bāgh Gateway: A Diminishing Mughal Monument. Al-Qamar, p. 67-80, 8 Sep. 2023.