Saima Sharif, Dr. Muhammad Zeshan Ashraf, and Maliha Khalid. 2023. “Investing the Aesthetics of Gulāb Bāgh Gateway: A Diminishing Mughal Monument”. Al-Qamar, September, 67-80. https://doi.org/10.53762/alqamar.06.03.e04.