Saima Sharif, Dr. Muhammad Zeshan Ashraf and Maliha Khalid (2023) “Investing the Aesthetics of Gulāb Bāgh Gateway: A Diminishing Mughal Monument”, Al-Qamar, pp. 67-80. doi: 10.53762/alqamar.06.03.e04.