[1]
Saima Sharif, Dr. Muhammad Zeshan Ashraf, and Maliha Khalid, “Investing the Aesthetics of Gulāb Bāgh Gateway: A Diminishing Mughal Monument”, Al-Qamar, pp. 67-80, Sep. 2023.