Saima Sharif, Dr. Muhammad Zeshan Ashraf, and Maliha Khalid. “Investing the Aesthetics of Gulāb Bāgh Gateway: A Diminishing Mughal Monument”. Al-Qamar, Sept. 2023, pp. 67-80, doi:10.53762/alqamar.06.03.e04.